Ảnh hưởng của đạm thô đến các thông số dạ cỏ và tích luỹ đạm của bò lai Sind

Nghiên cứu do các tác giả Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông – Trường Đại học Cần Thơ thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của các mức độ đạm thô từ khẩu phần có bổ sung bánh đa dưỡng chất lên tỷ lệ tiêu hoá các dưỡng chất, các thông số dạ cỏ, nitơ tích luỹ và tăng trọng của bò Lai Sind. Trên cơ sở đó lựa chọn và khuyến cáo khẩu phần tối ưu cho nuôi bò Lai Sind giai đoạn tăng trưởng. Một thí nghiệm được bố trí theo thể thức hình vuông Latin với 4 nghiệm thức và 4 giai đoạn trên 4 bò đực Lai Sind khoảng 2,5 năm tuổi. Mỗi giai đoạn gồm 2 tuần lễ trong đó 7 ngày đầu cho bò tập ăn với khẩu phần thí nghiệm và 7 ngày sau lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu. Bốn nghiệm thức sử dụng trong thí nghiệm gồm các các khẩu phần có mức 140, 170, 200 và 230 g CP/100 kg thể trọng tương ứng với nghiệm thức CP140, CP170, CP200 và CP230.

Bà Điểu Thị Cha Ranh phấn khởi nhận được bò. Ảnh: CTV.

Hình minh hoạ

Kết quả cho thấy sự tiêu thụ thức ăn (kgDM/con/day) ở các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) với các giá trị là 4,36, 4,52, 4,70 và 4,86 ở các nghiệm thức theo trình tự là CP140, CP170, CP200 và CP230. Có sự tăng dần nồng độ N-NH3 và ABBH của dịch dạ cỏ ở 3 giờ sau khi cho ăn ở nghiệm thức theo thứ tự CP140, CP170, CP200 và CP230 với mối liên hệ theo y = 0.040x + 4.084 (R² = 0,987; P=0,007, SE = 0,224) và y = 0,085x + 74,8 (R² = 0,986; P = 0,007, SE = 0,491). Tỉ lệ tiêu hóa CP có sự khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) ở các nghiệm thức và tăng dần từ nghiệm thức CP140 đến CP230 tương ứng với sự tăng khối lượng của bò thứ tự là 418, 490, 577 và 688 g/con/ngày. Kết quả nghiên cứu cho phép kết luận là bổ sung BĐDC trong khẩu phần cải thiện sự tiêu thụ, tiêu hóa dưỡng chất và sự tích lũy đạm ở bò Lai Sind. Đề nghị tiếp tục nghiên cứu bổ sung bò Lai Sind ở mức cao hơn 230 g CP/kg TT/ngày.

Tác giả: T.H
Theo Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ

Nguồn tin: Trung tâm Thông tin KHCN Cần Thơ

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ