Atlas thống kê gia cầm 2014

HÌnh 1. Phân bố tổng đàn gia cầm theo địa phương

Hình 2. Phân bố sản lượng thịt gia cầm theo địa phương

Hình 3. Phân bố sản lượng trứng gia cầm theo địa phương

Hình 4. Phân bố tổng đàn gia cầm theo vùng sinh thái

Hình 4. Phân bố sản lượng thịt gia cầm theo vùng sinh thái

Hình 4. Phân bố sản lượng trứng gia cầm theo vùng sinh thái

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ