Đa hình DNA của một số gen ở gà nuôi Việt Nam

Các giống gà địa phương phổ biến ở các tỉnh phía Nam như Tàu Vàng, Nòi… cần được bảo tồn bởi những đặc tính quý về chất lượng thân thịt, sức khỏe… Sự đa hình di truyền ở các giống gà địa phương này là một trong những mối quan tâm chủ yếu trong việc bảo tồn các nguồn di truyền động vật, cung cấp thông tin di truyền hỗ trợ cho việc chọn tạo giống theo các tính trạng kinh tế. Chính vì vậy, việc nghiên cứu sự đa dạng di truyền của các giống địa phương nhằm cung cấp các thông tin cho các nghiên cứu chuyên sâu về di truyền chất lượng giống gia cầm bản địa là rất cần thiết.

1787

Hình minh họa

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng 222 con gà thuộc 3 giống: Tàu Vàng (152 con), Nòi (38 con) và Cobb 500 (32 con). 222 mẫu cơ ức được lấy sau khi giết mổ, được tiến hành tách chiết DNA để xác định các điểm đa hình đơn trên các gen có sử dụng kỹ thuật PCR-RFLP và sự hỗ trợ của các enzyme phân cắt giới hạn. Tần số kiểu gen được kiểm định bằng phương pháp Chi-square.

Kết quả thí nghiệm cho thấy các gen GH, GHR, GHRS và insulin có sự đa dạng về kiểu gen giữa giống gà Tàu vàng, gà Nòi và gà Cobb 500 ở 6/8 cặp mồi của các gen. Sự khác nhau này tuân theo qui luật Hardy – Weinberg. Đây là các gen ứng viên quan trọng lien quan đến các tính trạng về năng suất sinh trưởng và chất lượng thân thịt.

Vì thế, các kết quả từ thí nghiệm này là cơ sở quan trọng cho các nghiên cứu tiếp theo về mối quan hệ di truyền giữa kiểu gen và các tính trạng sinh trưởng, thân thịt cũng như các nghiên cứu về ảnh hưởng của đa hình gen với các tính trạng năng suất, chất lượng thân thịt ở gà.

Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa và ctv

Nguồn tin: Tài liệu Hội nghị KHCN Sinh học toàn quốc 2013

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ