Giá trị kiểu hình và khả năng di truyền của một số tính trạng sinh sản ở dòng nái SS1 và SS2 qua 3 thế hệ

Nghiên cứu nhằm đánh giá năng suất và khả năng di truyền của một số tính trạng sinh sản trên hai dòng lợn nái SS1 và SS2 qua 3 thế hệ chọn lọc. Dữ liệu sinh sản của 1870 nái (7.479 ổ đẻ) Landrace và Yorkshire tại Bình Thắng, Tiên Phong, Khang Minh An và Nhật Minh đã được thu thập cùng với mẫu máu để phân tích kiểu gen FSHB và PRLR. Dựa vào giá trị giống ước tính bằng BLUP và kiểu gen đã chọn được thế hệ 1 với 34 đực và 180 nái Landrace (gọi là SS1); 24 đực và 158 nái Yorkshire (gọi là SS2) và tiếp tục nhân giống thế hệ 2 và 3. Hệ số di truyền thay đổi theo từng tính trạng chọn lọc và ở mỗi dòng, từ 0,07 đến 0,13 ở dòng SS1 và 0,08 đến 0,11 ở dòng SS2. Ở thế hệ 3, năng suất sinh sản của đàn SS1 và SS2 đã được cải thiện rất đáng kể so với đàn giống xuất phát: 14,8-15,3 con sơ sinh/ổ; 13,4-13,6 con sơ sinh sống/ổ; 12,6-12,7 con cai sữa/ổ và 28,3-28,5 số con cai sữa/nái/năm

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Công nghệ đánh giá di truyền BLUP đã và đang được áp dụng rất phổ biến trong tất cả các quốc gia phát triển. Gần đây, hàng loạt các tiến bộ trong di truyền phân tử liên quan các gen chức năng liên kết chặt chẽ với các tính trạng sinh sản và đã được ứng dụng trong công tác chọn giống lợn ở nhiều quốc gia. Trong đó, đa hình kiểu gen FSHB có ảnh hưởng đến khả

Phạm Ngọc Trung1, Nguyễn Hữu Tỉnh và Trần Văn Hào

Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ