Kết quả đánh giá năng suất, chất lượng tổ yến thô tại Bình Dương và Bình Phước

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá năng suất, chất lượng tổ yến thô ở các nhà nuôi chim yến tại Bình Dương và Bình Phước. Tổng số 160 nhà nuôi chim yến được chọn ngẫu nhiên từ 400 nhà yến được khảo sát mỗi tỉnh (Bình Dương 80 nhà yến và Bình Phước 80 nhà yến). 200 nhà yến khảo sát mỗi tỉnh được chọn ngẫu nhiên từ danh sách nhà yến của mỗi tỉnh. Kết quả cho thấy, nhà yến tại Bình Dương và Bình Phước có diện tích trung bình 270,97-275,73 m2 (2-3 tầng), tuổi khai thác khoảng 5,24-5,35 năm và các yếu tố môi trường trong nhà yến như nhiệt độ, ẩm độ, cường độ âm thanh và cường độ ánh sáng lần lượt 27,78-27,93OC; 80,75-80,85%; 71,04-71,06 dB và 0,18-0,20 Lux cho sản lượng tổ yến thô 3,25-3,91 kg/nhà yến/lần thu hoạch và 19,53-23,46 kg/nhà yến/năm. Tỷ lệ tổ yến thô loại II (46,36-49,16%) cao hơn loại I và loại III, và tỷ lệ tổ yến thô loại I thấp (30,41-30,62%). Tỷ lệ Vật chất khô, Protein thô trong tổ yến chiếm tỷ lệ cao và trong thành phần Protein thô có chứa 18 loại axit amin với các tỷ lệ khác nhau.

Đậu Văn Hải, Nguyễn Thị Hồng Trinh, Lê Bá Chung,
Phạm Minh Quân và Nguyễn Thị Anh1*
Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ -Viện Chăn nuôi

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ