Quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y, thẩm định chất lượng, an toàn thực phẩm

Ngày 7/5/2018, Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
Theo đó, Thông tư mới sửa đổi, bổ sung một số điều sau:
- Sửa đổi, bổ sung Điều 3; khoản 3 Điều 6 Thông tư số 285/2016/TT-BTC;
- Sửa đổi, bổ sung Phần I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y
ban hành kèm theo Thông tư số 285/2016/TT-BTC;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 286/2016/TT-BTC;
- Sửa đổi, bổ sung điểm 1, 2, 3 phần I Biểu phí trong công tác an
toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 286/2016/TT-BTC…
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2018. Các nội dung điều hòa tiền phí được trích lại quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 285/2016/TT-BTC và khoản 1 Điều 6 Thông tư số 286/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2018.
kiểm dịch động vật
Cán bộ kiểm dịch kiểm tra đàn gà của người chăn nuôi trước khi xuất bán. Ảnh: Hoàng Long

Theo Thông tư số 44/2018/TT-BTC sửa đổi, điều chỉnh giảm mức thu đối với 2 khoản lệ phí liên quan tới công tác thu y, bao gồm: Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu giảm 30.000 đồng/lần (từ 70.000 đồng xuống còn 40.000 đồng/lần).

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y giảm một nửa (từ 100.000 đồng xuống còn 50.000 đồng/lần).

Thông tư cũng quy định rõ đối tượng thu phí. Cụ thể, tổ chức thu phí trong công tác thú y bao gồm: Cục Thú y; Chi cục Thú y các vùng I, II, III, IV, V, VI, VII; chi cục kiểm dịch động vật các vùng: Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương I, Trung ương II; Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I, Trung ương II; Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương; chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thú y theo quy định tại Điều 6 Luật thú y; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế trực thuộc UBND cấp huyện được giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành thú y”.

Thông tư cũng điều chỉnh giảm một số loại phí Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 286/2016/TT-BTC, như giảm tới 150.000 đồng/lần đối với  trường hợp phải kiểm tra, lấy mẫu tại doanh nghiệp để phục vụ cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

phí thẩm định

 

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Tài Chính
Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ