Tác động tỏi và đồng đến năng suất, chất lượng, lipid huyết tương và cholesterol lòng đỏ

Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung tỏi tươi nghiền (0,5%) kết hợp với các mức độ đồng (Cu) lên tỉ lệ đẻ trứng, các tính chất của quả trứng, thành phần lipid của máu và hàm lượng cholesterol lòng đỏ.

Thí nghiệm khảo sát trên 240 gà mái giống Hisex Brown 38 tuần tuổi, bố trí thí nghiệm theo thể thức hoa2nt oàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức lặp lại 15 lần.

Các nghiệm thức thí nghiệm gồm có khẩu phẩn cơ sở (có 15,7mg Cu); KPCS+0,5% tỏi+150 mg Cu hoặc 250 mg CuSO4.

Kết quả khảo sát cho thấy việc bổ sung tỏi và đồng vào khẩu phần không ảnh hưởng đến tỉ lệ đẻ, tiêu tốn thức ăn, hiệu quả thức ăn, chỉ số long đỏ và đơn vị Haugh. Hàm lượng cholesterol, triglycerides của huyết tương và lòng đỏ trứng không giảm trong các khẩu phần có bổ sung tỏi và đồng. Tuy nhiên, chỉ số hình dáng và lòng trắng đặc, các tỉ lệ lòng trắng, lòng đỏ, độ dày vỏ tăng có ý nghĩa theo mức độ bổ sung đồng trong khẩu phần (P=0,04). Chỉ tiêu này rất cần thiết trong việc bảo quản và vận chuyển trứng.

Tác giả: Lưu Hữu Mãnh và ctv

Nguồn tin: Tạp chí KHKT Chăn Nuôi

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ