182/2015/TT-BTC


Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. (Lưu ý: thuế suất một số sản phẩm chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có điều chỉnh).