Sản lượng TACN thế giới năm 2015


Sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp của các nước trên thế giới năm 2015 (Việt Nam tiếp tục xếp thứ 17).