Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2015


Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2015 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm (Nguồn: TCTK, tháng 3/2016).