218/CN-VP


Dừng tiếp nhận hồ sơ giấy, thực hiện tiếp nhận hồ sơ điện tử đối với thủ tục đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng TĂCN nhập khẩu.