Thống kê sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu


Tổng hợp tình hình nhập khẩu một số sản phẩm chăn nuôi từ năm 2012 - 2015 (Nguồn: TCHQ, tháng 1/2016).