Kết quả sản xuất chăn nuôi 2010-2015 và kế hoạch 2020


Tổng hợp kết quả sản xuất chăn nuôi từ năm 2010-2015 và kế hoạch đến năm 2020 (Nguồn: Cục Chăn nuôi, tháng 3/2016).