Tiêu chuẩn thực hành chăn nuôi tốt GAHP cho gà đẻ và gà thịt của các nước Asian, 2015


Bảng tổng hợp Tiêu chuẩn thực hành chăn nuôi tốt (GAHP) cho gà đẻ và gà thịt của các nước Asian, xuất bản 2015.