477/CN-MTCN


Danh mục mẫu công trình khí sinh học và chế phẩm sinh học được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận tiến bộ kỹ thuật và được phép lưu hành tại Việt Nam.