07/2016/TT-BNNPTNT


Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn