35/2016/NĐ-CP


Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y.