5128/TB-BNN-VP


Ý kiến Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Đánh giá 3 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu chăn nuôi.