10/2016/TT-BNNPTNT


Danh mục thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam (ban hành kèm Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT).