593/QĐ-TTg


Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020 (ban hành ngày 04/06/2016).