8689/BNN-TY


Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2017.