Danh sách cơ sở chăn nuôi ATDB


Danh sách các cơ sở chăn nuôi được công nhận an toàn dịch bệnh động vật năm 2016.