Danh sách các tổ chức chứng nhận VietGAHP


Danh sách các tổ chức chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi được chỉ định.