285/2016/TT-BTC


Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.