Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2016


Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/10/2016 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm (Nguồn: TCTK, tháng 12/2016).