11205/BNN-CN


Hỗ trợ ổn định phát triển chăn nuôi lợn.