Thủ tục hành chính lĩnh vực thú y


Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y (Ban hành kèm theo Quyết định số 4559/QĐ-BNN-TY).