5463/QĐ-BNN-PC


Bãi bỏ TT số 20/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2014 quy định 1 số nội dung về phân công và thẩm quyền QL vật tư NN.