20/2017/NĐ-CP


Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.