Danh mục sinh vật biến đổi gen làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi


Tổng hợp danh mục các giống ngô, đậu tương đã được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học xác nhận đủ điều kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.