Top 10 địa phương chăn nuôi lớn nhất năm 2016


Tổng hợp top 10 địa phương chăn nuôi lớn nhất trong cả nước phân theo vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi năm 2016.