397/QĐ-CN-MTCN


Hướng dẫn phương án bảo vệ môi trường trong khu chăn nuôi tập trung.