3005/CT-BNN-TY


Tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm.