3609/BNN-CN


Chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn.