3509/TB-BNN-VP


Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP tháng 4/2017.