Thị trường chăn nuôi ngày 08/05/2017


Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 08/05/2017.