59/2017/NĐ-CP


Quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.