15/2017/QĐ-TTg


Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.