4214/BNN-TY


Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc.