4127/BNN-VP


Triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động quảng cáo.