Thị trường chăn nuôi ngày 06/06/2017


Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 06/06/2017.