Thống kê chăn nuôi lợn, gia cầm Việt Nam 01/04/2017


Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2017 về số lượng đầu con và sản phẩm lợn, gia cầm (Nguồn: TCTK, tháng 06/2017).