Danh sách vi khuẩn kháng kháng sinh


Danh sách vi khuẩn kháng kháng sinh do WHO công bố tháng 3/2017.