Thống kê hộ nuôi chim yến 2017


Thống kê lượng hộ nuôi chim yến cả nước năm 2017.