Triển vọng nông nghiệp thế giới (2017-2026)


Báo cáo triển vọng nông nghiệp thế giới giai đoạn 2017 - 2026. Nguồn: OECD-FAO, tháng 7/2017.