Thị trường chăn nuôi ngày 01/08/2017


Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 01/08/2017.