Thị trường chăn nuôi ngày 08/08/2017


Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 08/08/2017.