37/2017/QĐ-TTg


Bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.