Danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm động vật trên cạn


Danh sách 1.763 doanh nghiệp của 22 nước đủ điều kiện xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn vào Việt Nam (Nguồn: Cục Thú y, tháng 8/2017).