Thị trường chăn nuôi ngày 05/09/2017


Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 05/09/2017.